top of page

European Textiles

18th Century Italian Velvet Pillowcase

Tapestries